Nesrin Asma

Praktikantin
T +41 (0)61 331 66 77
nesrin.asma@bbka.ch